News

همکاری ایفمارک و کفش ملّیبا توجه به تأسیس مرکز پزشکی فیفا (ایفمارک) در ایران که یکی از اهداف آن استاندارد سازی ملزومات ورزشی ازجمله کفش استاندارد می باشد،گروه بیومکانیک ایفمارک و مهندسین طراحی کفش ملّی ازچندی پیش آغازبه برگزاری جلسات مشترک به منظورطراحی و تولید کفشهای مطابق با استانداردهای بین المللی کرده است.در این راستا هرکفش شناسنامه پزشکی مخصوص خود را خواهد داشت.
منوچهر صالحی مدیر عامل گروه صنعتی ملّی با حضوردرکلیه جلسات ضمن تأکید برتلاش همگان در راستای حمایت و افزایش تولید کفش با کیفیت داخلی ، ازهمکاری ایفمارک و فدراسیون فوتبال دراین پروژه ملّی قدردانی کرد. ایفمارک جهت ارتقاء کفش های تولید داخلی ملّی،بامهندسین چند نشان جهانی در حال مذاکره است.دراین خصوص مرکزارتباطات گروه صنعتی ملّی گفتگویی رابا خانم دکترهراتیان رئیس ایفمارک در ایران انجام داده است که درادامه ازنظرتان می گذرد.هراتیان ابتدا درباره تاریخ ایفمارک در ایران گفت: ایفمارک، مرکزارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران است. این مرکز از سال 2008 در کمیته پزشکی فیفا شکل گرفت که درحال حاضر نیز 49 کشورازسراسردنیا عضوء این مرکز می باشند. ایران نیز سال گذشته موفق به دریافت مجوز ایفمارک شد تارسماً دراین حوزه فعالیت خود را آغاز کند.
وی ادامه داد: کاراین مرکزپیشگیری وجلوگیری ازآسیب های ورزشی خصوصاً فوتبال است،ازهمین رو ما پس ازدریافت مجوز سریعاً کمیته های لازم را تشکیل دادیم که ازجمله آنها می توان به کمیته های تغذیه ، بیومکانیک،مبارزه با دوپینگ،بازتوانی،ارتوپدی، قلب ورزشی و... اشاره کرد.
رئیس ایفمارک ایران افزود: کمیته بیومکانیک درحوزه کفش ورزشی چند جلسه را با منوچهر صالحی مدیر عامل گروه صنعتی ملّی برگزار کرد و هدف ازاین جلسات آن بود که ما ببینیم چطور می توانیم از پتانسیل قوی کفش ملّی و استانداردی که کمیته بیومکانیک تعریف می کند،استفاده کنیم.
ما قصد داریم کفش های باکیفیت ومطابق بااستانداردهای جهانی برای پاهایی مشکل دارند تولید کنیم. به عنوان مثال کفشی تولید کنیم که مناسب برای کف پاهای صاف باشد.
هراتیان اضافه کرد:در مذاکرات اولیه قرار شد کفش ملّی چند فروشگاه خود را دراختیار ایفمارک قراردهد تا ما دراین فروشگاهها با نصب دستگاههایی اسکن کف پا انجام دهیم. سپس درآزمایشگاه تخصصی کفش ملّی شناسنامه پزشکی تخصصی برای کفش ورزشی درست کنیم،البته این درست است که ما ابتدا به کفشهای ورزشی خواهیم پرداخت، امّا هدف ایفمارک استاندارد سازی کفش برای همه مردم است.
وی در پایان گفت:ما همزمان اقداماتی دردست اجرا داریم، با چند نشان جهانی تولید کفش درحال مذاکره هستیم که قراراست اواخرمهرماه نمایندگانشان به ایران سفر کنند تا با مدیران کفش ملّی جلساتی را برگزار کنند. بنا داریم دردرازمدّت کفش ملّی محصولات یک نشان برتر جهانی را در ایران تولید کند. البته برای آنکه به این مهم دست پیدا کنیم، نیازاست تا زیرساختهارا آماده کنیم که مستلزم برگزاری نشست هایی است.

Latest Headlines

Comments

You can be the first one who place comment on this page.
همکاری ایفمارک و کفش ملّی
* Information Required
* Name:
* E-mail:
Website
Country: USA (Your IP: 54.80.7.173)
* Comments :
(maximum 500 characters)
BoldItalicUnderlineEmoticon Smilies
Security Code  * 
Please enter the text shown in the image.
Security Code

إذا كنت بحاجة إلى أي نصيحة أو أسئلة، يرجى الاتصال زملائنا

اتصل بنا +9821-46079057 , 46079162 , 46079064