News

شرکت کفش ملی در نظر دارد بیمه تکمیلی 1900 نفر پرسنل و افراد تکفل ایشان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی تحت پوشش قراردهد


به نام آنکه جان را فکرت آموخت

برگ شرايط شركت در مناقصه بیمه تکمیلی

1- پیشنهادات میبایست برمبنای شرح خدمات درخواستی شرکت برای حدود 1900 نفر پرسنل و افراد تحت تکفل  با محاسبه 9 درصد ارزش افزوده مطابق باجدول ذیل باشد . 

2 ـ متقاضي شركت در مناقصه مي بايست حضوراً یا توسط نماینده معرفی شده به آدرس اعلامی مراجعه و درخواست خود را كتباً ارائه نمايد.

3- در صورتيكه مراجعه كننده نماينده شخص حقوقي باشد ارائه معرفي نامه  از اداره مذكور وبا امضای مقام مجاز ، وکارت شناسایی ضروريست.

4- شركت كفش ملي در رد يا قبول تمام يا قسمتي از پيشنهادات واصله مختار ميباشد.

5 ـ مهلت پذيرش پيشنهادات  10 روز پس از درج آگهی تاپایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 1395/5/23 است.

6 ـ  شركت كنندگان درمناقصه بايستي برگ پيشنهاد قیمت شركت درمناقصه راداخل پاکت دربسته ( حتي المقدور لاك ومهر شده ) همراه با كپي رسيد چك بانكي سپرده شركت درمناقصه ،‌ قرارداده و در قبال اخذ رسيد به دبیرخانه مرکزی شركت كفش ملي تحويل نمايند.

7 ـ به پيشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط ، فاقد سپرده و يا بعد از مهلت مقرر واصل شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8 ـ مبلغ سپرده شركت در مناقصه معادل 100.000.000 ريال ميباشد ومتقاضي بايد وجه مزبور را طي چك بانكي در وجه متقاضي و با دو امضاء‌ پشت آن جهت واگذاري بعنوان سپرده و یا فیش واریزی به حساب شماره 0200017799003 بانک ملی ایران شعبه کارخانه کفش ملی و یا ضمانت نامه بانکی معتبر به امور مالي شركت تحويل داده و رسيد آن را دريافت دارند.

9-  برنده مناقصه پس از بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت ، روز یکشنبه مورخ 24/05/1395 به صورت کتبی اعلام خواهد شد .

10 ـ هزينه آگهي منتشره بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

11ـ سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه تا انعقاد قرارداد نزد شركت باقي خواهد ماند.

12ـ پس از اعلام اسامی نفرات اول تا سوم مناقصه ، نفر اول حداكثر سه روز مهلت خواهد داشت تا  نسبت به انعقاد و امضای قرارداد اقدام نمايد و در غير اينصورت ، به منزله انصراف وي تلقي گرديده و سپرده ايشان به نفع شركت ضبط شده و بلافاصله نفر دوم جايگزين نفر اول خواهد شد.

چنانچه نفردوم نیز تا مدت دو روز اقدامی درخصوص انعقاد قرارداد ننماید ضمن ضبط سپرده ایشان ، موضوع به نفر سوم اعلام ونسبت به  انعقاد قرارداد اقدام خواهد شد و در مورد نفر سوم نيز همين رويه اعمال ميگردد.

13ـ سايرشرکت کنندگان در مناقصه که بـرنده نشده اند ميتوانند به امور مالي شركت مراجعه و با ارائه اصل قبض رسيد سپرده ، و مدارک شناسایی نسبت به دريافت مبلغ سپـرده خود اقدام نمايند .

14ـ شرکت کفش ملی در قبول یا رد هریک یا تمام پیشنهادات مختاراست وشرکت درمناقصه حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی نماید .

15ـ اسناد مناقصه شامل برگ شرایط شرکت در مناقصه و برگ پیشنهاد قیمت و برگ  مشخصات پوششهای بیمه ای درخواستی شرکت می باشد .

16ـ  شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد بمنزله قبول اختيارات و تكاليف مندرج در این برگ ميباشد .

نکات مهـم :

·        اصل چك داخل پاكت پيشنهاد قيمت گذاشته نشـود.

·        پشت پاكت حتماً نام - نام خانوادگي ، نام شرکت،نشاني و شماره تماس متقاضي قید گردد .

·        همه صفحات شرایط مناقصه می بایست مهر و امضا شود .

 

 

                                                                                                                                                                     محل امضای متقاضی

 
   

 

 

باتشکر

شرکت کفش ملی

 
  

 


 

لیست خدمات درخواستی

 

ردیف

نوع تعهدات

 میزان تعهد 

1

هزینه های بیمارستانی شامل اعمال جراحی تخصصی مربوط به سرطان قلب ، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع ( به استثنای دیسک ستون فقرات ) گامانایف ، پیوند کلیه ، پیون کبد ، پیوند ریه و پیوند مغزاستخوان

100.000.000

2

 سایر اعمال جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدودday care بابیشتر از 6 ساعت بستری ) و نیز آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن و جراحی دیسک ستون فقرات و شیمی درمانی ، رادیو تراپی ، گامانایف و همچنین بستری جهت درمان طبی در بیمارستان

 50.000.000

3

جبران هزینه های مربوط به زایمان (طبیعی سزارین)

25.000.000

4

هزینه پاراکلینیکی گروه  اول شامال سونو گرافی ، مامو گرافی ، انواع اسکن ، انواع سی تی اسکن ، انواع آندوسکوپی ، ام آر آی ، اکو کاردیوگرافی ، استرس اکو، دانسیتو متری ـ هزینه های پاراکلینیکی گروه دوم شامل تست ورزش ، تست آلرژی ، تست تنفسی ( اسپرو متری ـ pft ) نوار عضله (emg) نوار عصب (ncv) نوار مغز (eeg) نوار مثانه ( سیستومتری یا سیستوگرام) شنوایی سنجی بینایی سنجی ،هولترمانتورینگ قلب ، آنژیوگرافی چشم ،هزینه جراحیهای مجاز سرپایی شامال شکستگی و دررفتگی ، گچگیری ، ختنه ، بخیه ، کرایوتراپی ، اکسیزیون لیپوم ، بیوپسی ، لیزر درمانی و تخلیه کیست آزمایش (به جز چکاب ) رادیولوژی  فیزیوتراپی ـ نوارقلب

25.000.000

5

هزینه ی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که درجه ی نقص بینایی3 دیوپتری یا بیشتر به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر که قبل از عمل باشد برای هر دو چشم با تائید پزشک معتمد بیمه قبل از عمل

7.500.0000

6

هزینه ویزیت ( طبق تعرفه بخش خصوصی )

4.000.000

7

جبران هزینه دارو

4.000.000

8

جبران هزینه های دندانپزشکی(باستثناءایمپلنت، ارتودنسی، دست دندان مصنوعی و زیبائی)

8.000.000

9

جبران هزینه های عینک طبی و لنز طبی برای هر نفر

2.500.000

10

جبران هزینه های اورژانس

3.000.000

11

جبران هزینه های اورژانس درون شهری

300.000

12

جبران هزینه های اورژانس برون شهری

600.000

13

حق بیمه ماهانه هرنفربا فرانشیز 30%بیمارستانی،زایمان وباقی موارد 10%

 

 

 

مهرو امضا

 

تاریخ  

 

Latest Headlines

Comments

You can be the first one who place comment on this page.
شرکت کفش ملی در نظر دارد بیمه تکمیلی 1900 نفر پرسنل ...
* Information Required
* Name:
* E-mail:
Website
Country: USA (Your IP: 54.224.216.155)
* Comments :
(maximum 500 characters)
BoldItalicUnderlineEmoticon Smilies
Security Code  * 
Please enter the text shown in the image.
Security Code

إذا كنت بحاجة إلى أي نصيحة أو أسئلة، يرجى الاتصال زملائنا

اتصل بنا +9821-46079057 , 46079162 , 46079064